STATUTUL ASOCIATIEI PRODUCATORILOR DE CONSTRUCTII METALICE DIN ROMÂNIA:
   

CAPITOLUL 1: PREAMBUL

Asociaţia Producătorilor de Construcţii Metalice din România – APCMR, cu sediul în Hunedoara, P-ţa Iancu de Hunedoara nr. 1, s-a înfiinţat în baza OG nr. 26/30.01.2000 în anul 2001, în baza sentinţei civile cu nr. 3PJ/04.06.2001, cu CUI RO13990155.

Mai jos se prezintă Lista asociaţilor – Membri fondatori, care prin liberă voinţă s-au asociat cu scopul înfiinţării unei asociaţii non-profit, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică şi independentă, în temeiul legislaţiei române în vigoare, a actului constitutiv şi a prezentului statut. În Anexa 1 se prezintă Actul constitutiv:

1. SC Siderurgica SA Hunedoara – Hunedoara, 2750 Piaţa Iancu de Hunedoara nr.1
2. Universitatea Politehnica Timişoara – Timişoara 1900 Piaţa Victoriei nr. 2
3. Gaita Doru – Hunedoara, str. I.L. Caragiale nr.6A
4. Bancilă Radu – Timişoara, bd. Mihai Viteazul nr.44
5. Dubină Dan – Timişoara, str. Lacului nr.24
6. Gădeanu Liviu – Timişoara, str. Buftea 2/C
7. Georgescu Mircea – Timişoara, str. Paciurea 6/B
8. Gioncu Victor – Timişoara, str. Topliţa nr.3
9. Grecea Daniel – Timişoara, str. 1 Decembrie nr.10
10. Păcurar Nicolae – Hunedoara, str. E. Mărgineanu nr.4/4
11. Atanasescu Cristian – Hunedoara, str. Avram Iancu nr.18.

Lista actuală a membrilor asociaţi se prezintă în Anexa 2.

APCMR este membru plin al Convenţiei Europene de Construcţii Metalice – ECCS●CECM●EKS din septembrie 2001.

Schimbările intervenite în structura şi componenţa membrilor APCMR, în intervalul de timp de la înfiinţare, precum şi ca urmare a evoluţiei pieţei de construcţii metalice din România, în primul rând, dar şi pe plan european, impune adoptarea unor modificări şi completări ale prevederilor iniţiale, adoptate la înfiinţarea statutului asociaţiei.

În acest scop se propune, prezintă şi supune dezbaterii membrilor următoarea propunere pentru Statutul APCMR.

CAPITOLUL 2: DENUMIREA ASOCIAŢIEI

Art.1. Denumirea Asociaţiei este: „ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE CONSTRUCŢII METALICE DIN ROMÂNIA“, cu abrevierea APCMR.

CAPITOLUL 3: SEDIUL ASOCIAŢIEI

Art.2. Asociaţia are sediul în Braşov, Str. Ionescu Crum, nr. 9, cod poştal 500446.

Art.3. Sediul central poate fi mutat oriunde în ţară în baza aprobării Consiliului Director. Mutarea sediului se poate face în condiţiile legislaţiei române în vigoare.

Art.4. Funcţie de necesitaţi şi interese Asociaţia poate deschide birouri de reprezentare în ţară, în condiţiile specifice impuse de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL 4: DURATA ASOCIAŢIEI

Art.5. Asociaţia va funcţiona pe durată nelimitată, dizolvarea şi lichidarea făcându-se în condiţiile legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL 5: PATRIMONIUL INIŢIAL

Art.6. Patrimoniul Asociaţiei la 31 decembrie 2008 (conform Anexei 3).

CAPITOLUL 6: SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI.

NATURA JURIDICĂ A ASOCIAŢIEI

Art.7. Asociaţia se constituie ca persoană juridică română, autonomă, apolitică, neguvernamentală, fără scop lucrativ şi non-profit, în vederea sprijinirii, promovării şi dezvoltării sectorului producţiei de construcţii metalice, de dezvoltare a reglementarilor tehnice şi pentru introducerea progresului tehnic în domeniu, inclusiv armonizarea cu standardele europene de profil, la nivelul întreprinderilor producătoare de materiale pentru construcţii metalice, cu caracter public şi privat din ROMÂNIA, precum şi a unităţilor şi firmelor de proiectare, cercetare şi învăţământ cu activitate în domeniu. În acest context, în vederea promovării intereselor membrilor săi, Asociaţia va colabora cu Ministerele de resort din România, cu Convenţia Europeană de Construcţii Metalice ca organism specializat al Uniunii Europene în domeniu, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu caracter naţional şi internaţional cu activitate în domeniul menţionat.

Art.8. Asociaţia se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernamentale nr. 26/30.01.2000 şi ale Decretului nr. 31 din 1954.

Art.9. Membrii Asociaţiei pot fi persoane juridice sau persoane fizice, cu activitate recunoscuta în domeniul materialelor şi construcţiilor metalice.

Art.10. Scopul activităţii Asociaţiei constă în: sprijinirea, promovarea şi dezvoltarea sectorului de produse şi construcţii metalice, a reglementarilor tehnice şi introducerea progresului tehnic în domeniu, inclusiv armonizarea cu standardele europene de profil la nivelul întreprinderilor producătoare de materiale de construcţii metalice, cu caracter public sau privat din ROMÂNIA, precum şi a unităţilor şi firmelor de proiectare, cercetare şi învăţământ cu activitate în domeniu.

Art.11. Obiectivele activităţii Asociaţiei sunt:

1. Reprezentarea intereselor membrilor săi în raport cu autorităţile publice, cu Convenţia Europeană de Construcţii Metalice ca organism specializat al Uniunii Europene în domeniu, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu caracter naţional şi internaţional, cu activitate în domeniul producerii şi utilizării materialelor şi construcţiilor metalice.

2. Iniţierea, promovarea şi dezvoltarea oricăror acţiuni de natură să susţină domeniul specificat mai sus.

3. Asigurarea accesului la informaţia de specialitate prin intermediul unui centru de documentare de profil.

4. Contribuirea la ameliorarea metodelor de administraţie şi gestiune a întreprinderilor şi unităţilor membre.

5. Evaluarea şi susţinerea intereselor economice, tehnice şi comerciale ale membrilor săi.

6. Instituirea şi întreţinerea unui spirit de parteneriat şi concurenţă loială între membrii săi, inclusiv rezolvarea pe cale amiabila a diferendelor şi litigiilor.

 

 

CAPITOLUL 7: MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.12. Poate fi membru al asociaţiei orice persoană juridică sau fizică ce prezintă capacitate deplină de exerciţiu, cu activitate recunoscută în domeniul materialelor şi construcţiilor metalice.

Art.13. În Asociaţie pot exista următoarele tipuri de membri:

§         Membri fondatori;

§         Membri plini, persoane juridice, înregistrate în România, cu drept de vot în Adunarea Generală;

§         Membri, persoane fizice, cu cetăţenie română, cu drept de vor limitat în Adunarea Generală;

§         Membri sau parteneri susţinători, persoane juridice, care sponsorizează şi/sau sprijină activitatea asociaţiei; participă ca invitaţi la şedinţele Comitetului Director şi la Adunarea Generală;

§         Membri asociaţi, persoane juridice, cu vot consultativ în Adunarea Generală.

Art.14. Asociaţia poate numi „Membri de onoare”, persoane fizice, fără drept de vot în Adunarea Generală. Membrii de onoare pot fi personalităţi cu activitate recunoscută în domeniul construcţiilor metalice, cu sau fără cetăţenie română.

Art.15. Primirea de noi membri se face pe bază de cerere, exprimată în scris de către solicitant, a unui memoriu de prezentare a activităţii în domeniul obiectivelor urmărite de Asociaţie şi a unui angajament privind plata cotizaţiei de membru. Primirea de noi membri se aprobă de către Consiliul Director şi se supune validării de către Adunarea Generală.

Art.16. Orice membru se poate retrage din asociaţie prin notificare scrisă, adresată Consiliului Director cu cel puţin şase luni înainte.

Art.17. Calitatea de membru poate fi retrasă de către Adunarea Generală în unul din următoarele cazuri:

§         pentru săvârşirea de abateri de la prevederile statutului şi pentru încălcarea hotărârilor organelor de conducere ale asociaţiei;

§         pentru neachitarea cotizaţiei anuale fără justificare, dacă cotizaţia nu se achită 2 ani consecutivi, membrul în cauză este exclus de drept.

Art.18. Membrii retraşi sau excluşi rămân obligaţi la plata cotizaţiei aferente perioadei în care a avut calitatea de membru, în cuantumul stabilit.

DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art.19. Drepturi

- De a alege şi de a fi ales.

- De a-şi exprima punctele de vedere în plen sau în scris prin secretariat.

- De a veni cu iniţiative pentru îndeplinirea scopului asociaţiei.

- De a avea acces la toată informaţia tehnică utilă scopului asociaţiei.

 

Art.20. Îndatoriri

- Plata cotizaţiei.

- Aderarea la spiritul şi conţinutul statutului şi respectarea acestuia.

- Participarea activă la îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei.

- Îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale conform art. 23 O.G. 26/30.01.2000.

 

 

CAPITOLUL 8: PATRIMONIUL ŞI GESTIUNEA ASOCIAŢIEI

Art.21. Veniturile Asociaţiei se vor constitui conform Art.46 litera a-g, p O.G. 26/30.01.2000. Acestea sunt:

- cotizaţiile membrilor.

- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale.

- dividendele societăţilor comerciale înfiinţate.

- venituri realizate din activităţi economice directe.

- donaţii, sponsorizări sau alte surse legale.

- resurse obţinute de la bugetul de stat sau local.

- alte venituri prevăzute de lege.

Art.22. Cuantumul cotizaţiei se stabileşte de către Consiliul Director şi se aprobă de Adunarea Generală.

CAPITOLUL 9: ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art.23. Asociaţia are următoarea structură organizatorică de conducere şi administrare:

- Adunarea Generală

- Consiliul Director

- Comisii de specialitate consultative

- Cenzorul

- Secretariat tehnic.

Secţiunea 1 – ADUNAREA GENERALĂ

Art.24. Adunarea Generală – competenţe şi atribuţii:

-          Adoptă statutul Asociaţiei la înfiinţare şi aprobă modificările ulterioare la propunerea Consiliului Director.

-          Alege şi revocă membrii Consiliului Director.

-          Alege şi revocă cenzorul.

-          Aprobă eventualele modificări ale actului constitutiv şi a statutului.

-          Aprobă raportul de activitate anual şi programul cadru de activitate pentru perioada unui mandat de patru ani, ale Asociaţiei.

-          Validează raportul anual al cenzorului.

-          Acordă titlul de “Preşedinte de onoare”, „Membru de onoare“ şi celelalte distincţii ale Asociaţiei, la propunerea Consiliului Director. Acestea pot fi acordate şi nemembrilor Asociaţiei.

-          Validează noii membri.

-          Aprobă hotărârea de desfiinţare şi lichidare a Asociaţiei.

Art.25. Modificările aduse Statutului Asociaţiei, aprobate de către Comitetul Director, se supune discuţiei Adunării Generale şi se adoptă cu voturile „pentru” a (2/3) dintre membri. Voturile pot fi exprimate şi în scris, înaintea Adunării Generale în care se discută modificarea statutului.

Art.26. Adunarea Generală îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare ordinare şi extraordinare.

Art.27. Şedinţele plenare ordinare se organizează o data pe an. O dată la patru ani şedinţele plenare ordinare se organizează şi ca şedinţe de alegere a organelor de conducere a Asociaţiei. Data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi a şedinţei se stabilesc de către Biroul Executiv al Consiliului Director şi se comunică în scris membrilor cu cel puţin 30 de zile înainte.

Art.28. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţelor ordinare ale Adunării Generale este de (1/2+1) din membri Asociaţiei. Cvorumul Şedinţei Plenare destinate alegerilor şi modificărilor statutului este (2/3) din totalul membrilor. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot cu majoritate simplă al participanţilor.

Art.29. Şedinţele extraordinare se convoacă de către Consiliul Director, în funcţie de necesităţi sau la solicitarea scrisă a cel puţin (1/3) din membri Asociaţiei.

Art.30. Membrii persoane juridice au un singur vot în Adunarea Generală, care se exprimă de către persoana care are dreptul sau este delegat să reprezinte conducerea companiei în cadrul Adunării Generale în cauză. Adresa de împuternicire se prezintă înainte de şedinţă.

Art.31. Membrii persoane fizice îşi pot exprima şi susţine poziţia în cadrul Adunării Generale, dar se pot exprima, printr-un singur vot, în ansamblu, prin intermediul unui reprezentant delegat. Delegarea acestui reprezentant se face în scris, înaintea Adunării Generale în cauză, fiind necesară în acest scop susţinerea a (1/2+1) din totalul membrilor persoane fizice.

Art.32. La lucrările şedinţelor Adunării Generale pot participa în calitate de invitaţi şi alte persoane din afara Asociaţiei. Lista acestor persoane se aprobă de către Biroul Executiv al Consiliului Director.

Art.33. Lucrările şedinţelor Adunării Generale sunt conduse de către Preşedinte sau de către un prezidiu format dintr-un număr impar de persoane. Din prezidiu fac parte de drept Preşedintele şi Directorul Executiv al Asociaţiei; celelalte persoane se propun şi se aleg prin vot.

Secţiunea 2 – CONSILIUL DIRECTOR

Art.34. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director are 7-9 membri în următoarea componenţă:

-          Preşedinte

-          2 Vicepreşedinţi

-          Director executiv

-          3-5 Membri, alţii decât cei mai sus numiţi în funcţii de conducere, aleşi ca reprezentanţi ai persoanelor juridice.

Art.35. Conducerea operativă a activităţilor Asociaţiei este asigurată de un Birou Executiv a cărui componenţă va fi stabilită de către Consiliul Director. Deciziile Biroului Executiv se adoptă cu majoritate simplă de voturi, exprimate de participanţi la şedinţele acestuia. În caz de paritate, votul Preşedintelui decide. Între şedinţele biroului executiv, activitatea curentă a Asociaţiei este condusă de către Directorul Executiv.

Art.36. Mandatul Consiliului Director este de patru ani. Membrii Consiliului Director nu pot fi aleşi pentru aceeaşi funcţie de conducere decât pentru două mandate consecutive.

Art.37. Consiliul Director îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul intern de funcţionare. Acesta va fi elaborat după alegerea Consiliului Director.

Art.38. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.

Art.39. Şedinţele ordinare se convoacă semestrial prin decizia Biroului Executiv al Asociaţiei, organizarea şi desfăşurarea fiind asigurată de către secretariatul Asociaţiei. Convocarea şedinţelor ordinare se face cu minimum 10 zile anterior datei de desfăşurare. Cvorumul necesar desfăşurării şedinţelor ordinare ale Consiliului Director este de (1/2+1) din membrii acestuia. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi exprimate de membrii participanţi. Pentru hotărâri care vizează modificări ale statutului sau dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, este necesar de un cvorum de (2/3) din totalul membrilor Consiliului Director, deciziile adoptându-se cu majoritate de (2/3) din numărul total al participanţilor. În cazul în care unii membri ai Consiliului Director nu pot participa la şedinţe, din motive bine întemeiate, în funcţie de ordinea de zi, aceştia îşi pot exprima poziţia în scris, înainte de şedinţă.

Art.40. Şedinţele extraordinare se convoacă prin decizia Biroului Executiv al Asociaţiei, cu consultarea Preşedintelui, sau la iniţiativa cenzorului, sau a minimum (1/2) din totalul membrilor Consiliului Director. Cvorumul necesar şi majoritatea cerută pentru adoptarea hotărârilor sunt cele precizate la Art.39.

Art.41. Şedinţele ordinare sau extraordinare ale Consiliului Director se convoacă la sediul Asociaţiei sau la sediul unor membrii care se oferă să le găzduiască menţionându-se data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi. Convocarea se face în scris fiecărui membru al Comitetului Director asigurându-se distribuirea materialelor ce urmează a fi analizate şi dezbătute în şedinţe. Lucrările Consiliului Director sunt prezidate de Preşedinte, sau de o alta persoană delegată de acesta. Conţinutul dezbaterilor va fi consemnat într-o minută a şedinţei şi certificat prin semnătura participanţilor. La şedinţele Consiliului Director pot participa ca invitaţi şi alte persoane interesate, sau în legătură cu problematica din ordinea de zi.

Art.42. Conform Art.26 O.G. 26/30.01.2000, Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la Art.24 alin. 2 litera b şi d al O.G. (încheie acte în numele şi pe seama asociaţiei, îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală).

Art.43. Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului Director pot primi o indemnizaţie a cărei cuantum se stabileşte anual, în cadrul Adunării Generale.

Secţiunea 3 – COMISIILE DE SPECIALITATE CONSULTATIVE

Art.44. Comisiile de specialitate consultative sunt organe de analiză şi dezbatere a problemelor care fac obiectul preocupărilor Asociaţiei. Ele propun Comitetului Director programe de acţiuni specifice domeniului, elaborează documentaţii şi urmăresc aplicarea practică şi eficientă a programelor adoptate.

Art.45. Comisiile de specialitate consultative ale Asociaţiei pot include în componenţa lor, în funcţie de necesităţi şi interese conforme scopului, personalităţi din domeniul învăţământului universitar, cercetării, organizaţiilor guvernamentale sau neguvernamentale, societăţi comerciale de profil care desfăşoară activităţi conforme cu interesele Asociaţiei. Pentru îndeplinirea atribuţiilor, comisiile consultative de specialitate se organizează în colective de lucru pe probleme. În componenţa colectivelor de lucru, temporar, pentru realizarea unor activităţi de specialitate, se pot coopta şi specialişti nemembri ai Asociaţiei.

Art.46. Activitatea comisiilor este coordonată de către un preşedinte, ales de membrii comisiei şi aprobat de către Consiliul Director.

Art.47. Evidenţa activităţilor comisiilor şi circulaţia informaţiei aferente este asigurată de către un secretar numit de către preşedintele comisiei, cu acordul membrilor acesteia.

Art.48. Activitatea colectivelor de lucru este coordonată de către un responsabil propus de către preşedintele comisiei cu acordul membrilor acesteia.

Art.49. Comisiile de specialitate consultative se întâlnesc în şedinţe de lucru în conformitate cu programele de activităţi specifice aprobate de către Consiliul Director.

Art.50. Colectivele de lucru pe probleme de specialitate îşi desfăşoară activitatea după programe de activitate proprii, în conformitate cu tematica şi termenele aprobate de către Consiliul Director, cu avizul prealabil al preşedintelui de comisie.

Art.51. Modalităţile de nominalizare şi convocare a membrilor comisiilor consultative, inclusiv procedurile de desfăşurare a dezbaterilor şi de adoptare a deciziilor, se stabilesc amiabil, printr-un regulament adoptat - în funcţie de interese şi de necesităţi - de către Consiliul Director al Asociaţiei. Deciziile adoptate de către comisiile de specialitate consultative au caracter de recomandare şi sunt supuse avizării Consiliului Director al Asociaţiei.

Art.52. Pentru activitatea depusă membrii comisiilor pot primi o indemnizaţie al cărei cuantum şi modalitate de acordare sunt stabilite de către Consiliul Director pe baza propunerilor făcute de către preşedintele de comisie.

Secţiunea 4 - CENZORUL

Art.53. Cenzorul/cenzorii (după atingerea unui număr de 100 de membrii) reprezintă organul de control financiar intern al activităţilor Asociaţiei.

Art.54. Atribuţiile şi competenţele cenzorului sunt cele stipulate în art.27 al O.G. 26/30.01.2000.

Art.55. Cenzorii/cenzorii au acces la toate documentele Asociaţiei.

Art.56. Pentru activitatea depusă cenzorul/cenzorii poate/pot primi o indemnizaţie al cărei cuantum se stabileşte de către Consiliul Director.

CAPITOLUL 10: REZOLVAREA LITIGIILOR

Art.57. Orice litigiu apărut în Asociaţie între membrii săi şi/sau cu terţi, se rezolvă pe cale amiabilă sau, după caz, pe cale procedurală juridică.

CAPITOLUL 11: DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art.58. Asociaţia îşi poate înceta activitatea în condiţiile stipulate de Cap. IX din O.G. 26/30.01.2000, conform Art.60 a acesteia, bunurile asociaţiei pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător. Stabilirea acesteia / acestora se va face în ultima Adunare Generală a Asociaţiei.

CAPITOLUL 12: DISPOZIŢII FINALE

Art.59. Asociaţia are stampilă, siglă şi alte însemne proprii.

Art.60. Preşedintele şi Directorul Executiv au drept de semnătură în numele Asociaţiei. Vicepreşedintele poate semna pentru preşedinte, când acesta este mandatat de Preşedinte.

Art.61. Consiliul Director poate propune, cu majoritate simplă de voturi, atribuirea titlului de “Preşedinte de onoare”, „Membru de onoare“ al Asociaţiei, a unor diplome de onoare şi/sau a unor medalii, acelor personalităţi şi/sau instituţii din ţară şi/sau din străinătate care, prin activitatea lor şi/sau sprijinul material acordat, au contribuit la îndeplinirea scopurilor Asociaţiei. Aceste propuneri se aprobă de către Adunarea Generală.

Art.62. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art.63. Prezentul statut intra în vigoare la data aprobării în Adunarea Generală, înlocuind statutul adoptat la data înfiinţării Asociaţiei, statut care îşi încetează valabilitatea.

 

 


Back to top